×

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersyteckie Centrum Stomatologii w Lublinie, ul. Dra. Witolda Chodźki 6, 20-093 Lublin.

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych p. Dawid Hryciuk

Kontakt z Inspektorem można uzyskać pod adresem e-mail: iod@ucs.lublin.pl

Uniwersytecka Centrum Stomatologii przetwarza Pani/ Pana dane osobowe w związku z realizacją świadczeń zdrowotnych.

Jakie dane przetwarzamy (w zależności od celu w jakim je zbieramy):

 1. dane identyfikujące, w tym między innymi: imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia;
 2. dane kontaktowe, w tym między innymi: numer telefonu, adres e-mail;
 3. dane zbierane i przetwarzane do postawienia diagnozy i przeprowadzenia procesu leczenia, w tym w szczególności dane dotyczące stanu zdrowia.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych, jeżeli korzysta Pani / Pan z usług Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii w Lublinie

Cel przetwarzania danychPodstawa prawna przetwarzania danychOkres przechowywania/przetwarzana danych osobowych
Udzielanie świadczeń zdrowotnych, w tym prowadzenie dokumentacji medycznej; realizacja umowy na świadczenie usług medycznychart. 6 ust. 1 lit. b lub c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (dalej jako Rozporządzenie Ministra Zdrowia)Okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa
Zapewnienie opieki zdrowotnej oraz zarządzanie systemami i usługami opieki zdrowotnej, np. identyfikacji tożsamości podczas rejestracji oraz przed udzielaniem świadczeń zdrowotnychart. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit h RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 i 26 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, §10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia, art. 32 w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowiaOkres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa
Przeprowadzanie badań naukowychart. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust 2 lit. a RODOOkres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa
Postawienie diagnozy medycznejart. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw PacjentaOkres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa
Profilaktyka zdrowotnaart. 9 ust. 2 lit. h RODO w związku z art. 3 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw PacjentaOkres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa
Zapewnienie zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego, np. wystawianie zaświadczeń lub zwolnień lekarskichart. 9 ust. 2 lit h RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz art. 54 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwaOkres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa
Realizacja praw pacjenta, w tym prawa do wyznaczenia osoby upoważnionej do udostępnienia jej dokumentacji medycznej lub/i informowania jej o stanie zdrowia oraz udostępniania dokumentacji medycznej lub/i informacji osobie upoważnionejart. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 9 ust. h RODO oraz art. 26 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra ZdrowiaOkres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa
Kontakt poprzez wykorzystanie numeru telefonu lub adresu e-mail w celu np. odwołania terminu wizyty, co stanowi prawnie uzasadniony interes ADO, jakim jest obsługa pacjentaart. 6 ust. 1 lit. b RODO
art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa
Kontakt w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania przez Formularz kon1taktowy dostępny na stronie www.sck.lublin.plart. 6 ust. 1 lit. b RODO
art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Nie dłużej niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie przez okres przedawniania ewentualnych roszczeń.
Ustalenie, dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADOart. 6 ust. 1 lit. f RODOOkres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa
Prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowejart. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz innymi przepisami szczególnymiOkres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa
Prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.art. 6 ust. 1 lit. b RODO
art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Okres przechowywania dokumentacji wynikający z przepisów prawa Zamówień Publicznych.
Zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia przy wykorzystywaniu monitoringu wizyjnego, rejestrującego wizerunek w siedzibie Uniwersyteckie Centrum Stomatologii w Lublinie, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADOart. 6 ust. 1 lit. f RODO30 dni

Skąd mamy Pani / Pana dane osobowe:

Wszelkie dane Pacjentów pozyskujemy bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą lub osoby upoważnionej.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek ustawowy w zakresie prowadzenia przez Uniwersyteckie Centrum Stomatologii w Lublinie dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do identyfikacji Państwa tożsamości.

W związku z powyższym niepodanie danych może skutkować odmową rejestracji albo odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego – odmowa podania danych uniemożliwi udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Uniwersyteckie Centrum Stomatologii w Lublinie.

W przypadku niepodania numeru telefonu i adresu e-mail Uniwersyteckie Centrum Stomatologii w Lublinie nie może odmówić udzielenia Państwu świadczenia zdrowotnego, jednak podanie tych danych ułatwia korzystanie ze świadczeń dzięki możliwości kontaktowania się w sprawie realizacji usług lub sprawach pilnych dotyczących bezpośrednio Państwa zdrowia.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 1. pracownicy i współpracownicy Uniwersyteckie Centrum Stomatologii w Lublinie upoważnieni do przetwarzania Państwa danych osobowych,
 2. w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia usług medycznych – inne podmioty lecznicze w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych,
 3. podmioty, którym Uniwersyteckie Centrum Stomatologii w Lublinie powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym:
  • dostawcy usług teleinformatycznych, dostawcy sprzętu medycznego, podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie,
  • dostawcy usług prawnych i doradczych, w tym w przypadku dochodzenia roszczeń związanych z prowadzoną przez Uniwersyteckie Centrum Stomatologii w Lublinie działalnością gospodarczą i obrony przed roszczeniami,
  • zleceniodawcy, z którymi Uniwersyteckie Centrum Stomatologii w Lublinie zawarł umowy na świadczenie usług medycznych,
  • inne podmioty, osoby lub organy – w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa, w tym osoby upoważnione przez Państwa w ramach realizacji praw pacjenta, z zastrzeżeniem, że udostępnienie Państwa danych ww. podmiotom odbywa się w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przy zachowaniu zasad związanych z ich bezpieczeństwem.

Państwa dane nie będą przekazywane do państw spoza obszaru EOG.

Państwa dane nie będą podlegały procesom podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym Państwa dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu.

PRAWA, jakie Państwu przysługują:

 1. prawo dostępu do Państwa danych osobowych (art. 15 RODO),
 2. prawo do sprostowania Państwa danych osobowych (art. 16 RODO),
 3. prawo do żądania usunięcia danych w przypadkach określonych w art. 17 ust. 1 (z uwzględnieniem wyjątków art. 17 ust. 3 RODO),
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 RODO,
 5. prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach art. 20 RODO.

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Skip to content