×

Ogłoszenie o sprzedaży unitów stomatologicznych w trybie przetargu

Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii w Lublinie,

ul. Chodźki 6 20-093 Lublin,

ogłasza przetarg na sprzedaż 4 unitów stomatologicznych

1. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu.

Przetarg odbędzie się w Uniwersyteckim Centrum Stomatologii, ul. Chodźki 6, 20-093 Lublin
w dniu 15.02.2024 r. o godzinie 10:00 – bez udziału oferentów.

2. Przedmiot przetargu, miejsce i termin w którym można obejrzeć unity, cena wywoławcza.

Przedmiot przetargu:

 1. Unit stomatologiczny, model: A-DEC 400, nr seryjny A14287

rok produkcji: 2017

producent: A-DEC

stan techniczny: dobry

cena wywoławcza: 25 000,00 zł

 • Unit stomatologiczny, model: A-DEC 400, nr seryjny A14286

rok produkcji: 2017

producent: A-DEC

stan techniczny: dobry

cena wywoławcza: 25 000,00 zł

 • Unit stomatologiczny, model: A-DEC 400, nr seryjny A14272

rok produkcji: 2017

producent: A-DEC

stan techniczny: dobry

cena wywoławcza: 25 000,00 zł

 • Unit stomatologiczny, model: A-DEC 400, nr seryjny A14000

rok produkcji: 2017

producent: A-DEC

stan techniczny: dobry

cena wywoławcza: 25 000,00 zł

Unity można obejrzeć po uprzednim uzgodnieniu pod numerem telefonu 883 404 532
w budynku UCS w Lublinie, ul. Chodźki 6 20-093 Lublin nie później niż do dnia 14.02.2024 r.
w dniach: poniedziałek, środa, czwartek w godzinach 9:00-14:00.

3. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta

Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres lub nazwę i siedzibę oferenta, telefon kontaktowy;
 2. wskazanie unitu – numeru seryjnego, którego dotyczy oferta zakupu,
 3. oferowaną cenę;
 4. podpis składającego ofertę;
 5. datę sporządzenia oferty.

W przypadku nie wskazania numeru seryjnego, którego oferta dotyczy, przydziału unitu dokona sprzedający.

Oferentowi przysługuje prawo złożenia oferty częściowej na wybrany unit spośród
4 oferowanych przez Sprzedającego.

4. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres w którym oferta jest wiążąca.

Ofertę pisemną należy złożyć w siedzibie Sprzedającego na I piętrze (sekretariat), ul. Chodźki 6, 20-093 Lublin do dnia 15.02.2024 r. do godziny 10:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na zakup unitu stomatologicznego – nie otwierać przed 15.02.2024 roku do godziny 10:00”. Oferent pozostaje związany złożoną ofertą przez 21 dni od daty otwarcia ofert.

5. Zastrzeżenie.

Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek
z ofert z ważnej przyczyny.

6. Sprzedający odrzuca ofertę jeżeli:

 1. została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu;
 2. nie zawiera danych o których mowa w punkcie 3, są one nieczytelne lub budzą inne wątpliwości, zaś uzupełnienie danych lub złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania, że doszło do złożenia nowej oferty. Informacje o odrzuceniu oferty Komisja przekaże niezwłocznie uczestnikom postępowania.

7. Kryteria wyboru oferty, wybór oferty i zawarcie umowy.

Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej jest cena (100%).

W przypadku gdy co najmniej 2 oferentów zaoferuje taką samą najwyższą cenę, przetarg będzie kontynuowany w formie aukcji między oferentami – ustnej lub elektronicznej. Sprzedający zawiadomi oferentów, którzy złożyli równorzędne oferty o terminie i miejscu przeprowadzenia aukcji.

Komisja dokona wyboru oferty w terminie do 10 dni od dnia otwarcia ofert.

Umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie do 10 dni od daty wyboru nabywcy. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia do 7 dni od dnia zawarcia umowy, przelewem na wskazane konto.

Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia
z zastrzeżeniem, że brak odbioru w terminie 7 dni od dnia zapłaty (wpływu środków na rachunek UCS w Lublinie) skutkować będzie naliczaniem opłat z tytułu przechowywania rzeczy zbytej
w kwocie 150 złotych za każdą rozpoczętą dobę.

Skip to content